• روزنامه‌نگاری در خدمت محیط‌زیست

    روزنامه‌نگاری در خدمت محیط‌زیست

    هرم وارونهاسماعیل عباسی از روزنامه‌نگاران باسابقه ایران است که برای اولین بار صفحه‌ای ویژه محیط‌زیست را در روزنامه همشهری بنیان گذاشته است. در این قسمت از سلسله برنامه‌های ویدیویی «هرم وارونه» در مدرسه خبر ایرنا، با او درباره فعالیت‌های حرفه‌ایش و قواعد روزنامه‌نگاری محیطزیست صحبت کرده‌ایم.