افغانستان

  • ‌وضعیت رضایت ‌شغلی ‌در بین ‌روزنامه‌نگاران ‌افغان

    ‌وضعیت رضایت ‌شغلی ‌در بین ‌روزنامه‌نگاران ‌افغان

    روزنامه‌نگاریافغانستان امروز با گذر از سالیان متمادی محدودیت و جنگ، تلاش برای رشد سریع توسعه و رسیدن به دموکراسی دارد. در این میان، رسانه‌ها یکی از عمده ابزارهای نیل به این هدف شمرده می‌شوند، چنانچه در قانون اساسی و قوانین مرتبط به رسانه‌ها تسهیلات زیادی در نظر گرفته شده است تا اهل رسانه به‌درستی بتوانند دموکراسی را در کشور پشتیبانی و احیا کنند.