روزنامه کاغذ اخبار

  • میرزاصالح شیرازی و تاسیس نخستین روزنامه در ایران

    میرزاصالح شیرازی و تاسیس نخستین روزنامه در ایران

    روزنامه‌نگاریمیرزا محمدصالح شیرازی از نخستین دانش‌آموختگانی بود که توسط عباس میرزا، نایب‌السلطنه‌ فتحعلی‌شاه قاجار، به اروپا فرستاده شد. او پس از بازگشت، نخستین روزنامه‌ ایرانی را به نام «کاغذ اخبار» در تهران منتشر کرد که باید آن را یکی از پایه‌های فرهنگ‌ و تمدن جدید در ایران دانست.