اخلاق روزنامه نگاری

  • اخلاق خبرنگاری و روزنامه نگاری

    اخلاق خبرنگاری و روزنامه نگاری

    رسانه‌های اجتماعیاز دیدگاه صاحبنظران عرصه ی اطلاع رسانی، اخلاق خبرنگاری و روزنامه نگاری زنجیره ای از نکته های حرفه ای و صنفی است که به عنوان ویژگی این حرفه ارزیابی شده اند؛ مانند رازداری و اولویت دادن به درمان بیماری های فردی و اجتماعی یا کوشش برای کاستن از درد و رنج مردم و کاهش میزان محکومیت یک متهم یا موکل در حرفه وکالت.