علیرضا بختیاری

  • دخالت دولت در بازآرایی نظام رسانه ای، نتیجه مناسبی نخواهد داشت

    مدیرمسئول دنیای اقتصاد:

    دخالت دولت در بازآرایی نظام رسانه ای، نتیجه مناسبی نخواهد داشت

    روزنامه‌نگاریتهران-ایرنا_ با انتصاب فرشاد مهدی پور به عنوان معاون مطبوعاتی توجه به دغدغه های اهالی رسانه می تواند این مقام مسئول را در جهت رسیدن به اهداف تعیین شده یاری رساند. بختیاری با اشاره به صحبت های معاون مطبوعاتی جدید درباره لزوم بازآرایی نظام رسانه ای تاکید دارد که بدون در نظر گرفتن نقش دولت چنین کاری ممکن نیست. او می گوید: اگر بخواهیم نظام رسانه ای را بازآرایی کنیم باید ببینیم نقش دولت چیست. اگر دولت به عنوان مولفه اصلی و تاثیرگذار باشد، براساس میل و سلیقه خود این نظام را بازآرایی می کند. به همین دلیل خروجی آن برای رسانه ها، الزاما خروجی مناسبی نخواهد بود.