سلام تهران

  • مجری تلویزیون: چهارمین باری است که از تلویزیون حذف می شوم

    مجری تلویزیون: چهارمین باری است که از تلویزیون حذف می شوم

    روزنامه‌نگاریتهران-ایرنا- مهدی واعظی، مجری برنامه های ورزشی تلویزیون که به تازگی از اجرا در برنامه ی «سلام تهران» کنار گذاشته شده است، در گفت و گویی با ایسنا درباره ی توبیخ و ممنوع الفعالیتی اش می گوید: این اتفاق برای چهارمین بار است که می افتد. اما بارها هم اتفاق افتاده که یک یا دو روز، یک یا دو برنامه و یک هفته توبیخ شوم؛ با این حال به شکل بلندمدت، برای چهارمین بار است که این اتفاق می افتد.